BH Telecom - jedan od najznačajnijih partnera Let's Do It projekta


11.04.2016.

Kompanija BH Telecom d.d. Sarajevo od aprila 2016. godine podržava projekat „Let's Do It. Ekipa iz PR tima projekta razgovarala je sa predstavnicima BH Telecoma o razlozima podrške našeg projekta.

Na koji način se BH Telecom, kao jedna od najuspješnijih kompanija u našoj zemlji, brine o okolišu i zaštiti životne sredine u Bosni i Hercegovini?

BH Telecom d.d. Sarajevo, kao ekonomski uspješna i društveno odgovorna kompanija, posebnu pažnju posvećuje zaštiti životne okoline. Poslovne aktivnosti kompanije se provode korištenjem ekološki prihvatljivih tehnologija s ciljem sprečavanja negativnog utjecaja na okolinu.

Kompanija upravlja svim aspektima  poslovanja stalno smanjujući negativne utjecaje svojih aktivnosti i trajno poboljšavajući postignute rezultate na području zaštite životne sredine.

BH Telecom d.d. Sarajevo nabavlja opremu od proizvođača - partnera čija oprema uspješno radi u raznim klimatskim i prirodnim okruženjima bez štetnih posljedica na životnu sredinu, a koji posjeduju odgovarajuće certifikate kao dokaze o poštivanju ekoloških aspekata koji se odnose na   minimalnu potrošnju električne energije i emisiju CO2. Energetska učinkovitost kao načelo se poštuje posredno putem partnera - dobavljača opreme koji brinu o optimalnoj energetskoj potrošnji svoje opreme, te posjeduju odgovarajuće certifikate o energetskoj efikasnosti kao dokaze o tome.

Razvoj mobilne mreže BH Telecoma je regulisan procedurom koja podrazumijeva  obavezu izrade Elaborata o elektromagnetnom zračenju i stepenu štetnosti po zdravlje ljudi za svu instaliranu opremu, a čime se sprečava nastajanje negativnih posljedica za životnu sredinu.

Također, velika pažnja se posvećuje odlaganju tehnološkog i informatičkog otpada na način da se isti ustupa pravnim licima ovlaštenim za pravilno uklanjanje otpada.

Da li društvena odgovornost predstavlja strateško opredjeljenje BH Telecoma i koji su to najupečatljiviji primjeri društvene odgovornosti Vaše kompanije?

Korporativna društvena odgovornost u potpunosti je integrirana u dugoročnu strategiju BH Telecoma. Društveno odgovorno poslovanje čini sastavni dio poslovne prakse kompanije i dokazuje se svakodnevno posredstvom različitih aktivnosti kao što su donacije neprofitnim organizacijama, podržavanje sportskih, kulturnih i humanitarnih manifestacija kroz sponzorske aranžmane, te stalnim ulaganjem u obrazovanje i brojne druge projekte koji su značajni za razvoj bh. društva.

Posebno ulažemo u oblast humanitarnog rada pokušavajući pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Tako smo bili među prvima koji su izdvojili milion KM za sanaciju šteta od poplava i već godinama podržavamo zajdenice povratnika gradeći potrebnu infrastrukturu i obezbjeđujući uslove za život. Također, podržavamo rad brojnih humanitarnih organizacija kao što su SOS dječija sela BiH, Dječiji dom Bjelave, Zavod Drin i trudimo se uvijek biti na raspolaganju građanima. 

Razlozi zbog kojih ste odlučili podržati projekat „Let's Do It“ koji predstvalja najveći volonterski ekološki pokret u Bosni i Hercegovini?

Projekat „Let's Do It“ je značajan obzirom da uspjeva da angažuje zajednicu u najmasovniji volonterski projekat koji se provodi u BiH koji ima trajnu i plemenitu zaostavštinu i izuzetno nam je drago da možemo biti dio toga. 

Zaštita okoline više nije samo trend koji je postavljen u svijetu. To je sada, prije svega, potreba i zahtjeva adekvatnu reakciju društva i zajednice ukoliko želimo da budemo odgovorni i da slijedećim generacijama omogućimo da uživaju u blagodatima čiste, bogate i zdrave prirodne okoline.

Poruka za građane Bosne i Hercegovine.

Integracija društveno odgovornog poslovanja  u korporativne planove kompanija je dovela do nastanka novog koncepta biznisa koji se ne smije vezati samo za ostvarenje profita već i za obavljanje društveno korisnog posla uz racionalno korištenje prirodnih resursa i brige o zaštiti okoliša.

Orijentiranost BH Telecoma ka društvenom angažmanu i učestvovanje u projektima zaštite okoliša predstavlja podršku onima koji imaju viziju kreiranja ljepšeg poslovnog i životnog ambijenta. Zajedno možemo učiniti da se ove vizije ostvare.